Af-islamisering frem for integration

Den senere års islamiske terrorangreb viser med alt tydelighed, at det ikke er svigtende integration, der fostrer ekstremisme og terrorister, men derimod religionen selv.

Man kunne foranlediges til at tro, at karakteristikken af en typisk islamisk terrorist er en kriminel person med ringe uddannelse, uden job, dårlige sociale kår og bopæl i en ghetto. Men erfaringen viser, at terroristerne ofte er veluddannede, har job og familie, bor i pænere kvarterer og ikke nødvendigvis har fængselsstraffe bag sig. Fællesnævneren for dem alle er dog, at de i en længere periode har været dybt religiøse og fundamentalistisk indstillede.

Både samfund som det britiske, hvor multikulturismen hyldes, og Frankrig, hvor integrationen baseres på assimilering, fostres der tusindevis af radikaliserede islamister. Den fundamentalistiske indstilling til islam blomster lige godt i Danmark, der efter nogens opfattelse har en skarp tone over for islam, som den gør i Sverige, hvor det i praksis er nærmest forbudt at kritisere islam, og hvor hensyn til islamiske regler er omfattende.

Det er altså ikke afgørende for fostringen af terrorister, hvilken tilgang til integration et samfund anlægger. Det forhindrer heller ikke terror, at muslimske indvandrere bliver uddannet, får job og familie og holder sig fra kriminalitet. Islamiseringen sker alligevel.

Derfor er det på tide, at vi begynder at tænke i andre baner i forhold til at forhindre radikalisering.

Afgørende for radikalisering er først og fremmest, at muslimer antager en fundamentalistisk indstilling til islam, hvor koranen, hadit osv. tages helt bogstaveligt. Islam er oprindeligt en voldskult, hvorfor fundamentalistisk islamlære blot er en tilbagevenden til rødderne, hvor islam stort set kun handlede om at udrydde eller undertvinge folk, der ikke ønskede at underkaste sig kultens leder og profetier (såkaldte vantro), således at det udvalgte folk (muslimer = herrefolket) skal overtage verdensherredømmet.

Vi møder disse mennesker med vores humanistiske tænkemåde og tilbyder inklusion, uddannelse, aktivering, jobtræning, støtteprogrammer og særhensyn. Men alt dette preller af på ryggen af fundamentalister, idet kun Allahs ord og profetens forbillede tæller, hvor det at opnå frelse og paradis efter døden overtrumfer ethvert aspekt i det kødelige liv, som kommer til at handle om underkastelse for ideologien (islam betyder underkastelse).

Fundamentalister er ikke nødvendigvis ekstremister i den forstand, at ekstremisterne er dem, der rent faktisk griber til vold, mens fundamentalisterne eventuelt “kun” støtter volden, som udføres helt i tråd med koranens forskrifter.

Fejlslagen integration

Gennem årtier har vi i Danmark og de fleste andre vesteuropæiske lande gradvist tilpasset os en større og større muslimsk befolkning. I takt med at muslimerne er gået fra en lillebitte minoritet til en befolkningsgruppe organiseret i foreninger og trossamfund, med moskeer og imamer i alle større byer, er kravene til samfundet blevet større. Kravene går på tilpasning til muslimsk levevis, især symboliseret ved krav om forbud mod svinekød, krav om hallal-slagtning, indretning af bederum osv. Men også indretning af vores lovgivning hvor islamkritik kan straffes som racisme, har betydet en større islamisering af samfundet.

Den største forandring er dog, at hadprædikanter frit kan operere i vores samfund, at fundamentalistiske islamiske rædselsregimer som Saudi-Arabien, Iran og Qatar får lov at bygge moskeer i Vesten og sætte deres islamistiske imamer ind, samt udbredelsen af sociale medier, hvor hadet til alt ikke-muslimsk kan få lov til at florere.

Udbredelsen af islam og accepten af denne totalitære ideologi som legitim religiøs bevægelse, koblet med et højt informationsniveau hvor de religiøse tekster let kan udbredes, er grobunden for fundamentalismen.

Vi kan kun komme denne udvikling til livs, hvis vi bremser islamiseringen og vender os 180 grader. Vores samfund skal af-islamiseres og samtidig skal vi højne informationsniveauet blandt landets borgere, så alle forstår hvad fundamentalistisk islam handler om. Kun derved knækker vi kurven.

Tiltag

For at af-islamisere Danmark, skal der gennemføres ret drastiske ændringer, som vil møde stor modstand blandt fundamentalistiske muslimer og den ‘politisk korrekte elite’. Nogle af disse tiltage kunne være:

Genindførsel af svinekød på menuen i daginstitutioner, skoler og hospitaler. Der skal under ingen omstændigheder laves religiøs særmad eller fjernes ingredienser fra maden af hensyn til koranbud.

Forbud af hallal-slagtning. Slagtemetoden er dyrplageri og bør forbydes. Forbud imod at ansætte imamer til at afsige besværgelser over slagtekvæg og kyllinger.

Forbud mod at bære religiøst tørklæde i offentlige bygninger samt offentlige transportmidler. Totalt forbud imod burka og anden totaltdækkende religiøs beklædning uden for hjemmets fire vægge.

Lukning af samtlige koranskoler (friskoler der underviser tosprogede i fundamental islam) og stop for tilskud til modersmålsundervisning.

Stop for tilladelse til opførelse af moskeer, finansieret af fremmede magter, samt lukning af de eksisterende moskeer, som er finansieret således.

Tilsyn med de resterende moskeer, herunder forbud mod at oplæse koranpassager, der opfordrer til vold og had, samt lukning af moskeer, der overtræder forbuddet. Evt. suppleret med krav om, at muslimske prædikener kun må fremføres på dansk.

Indførsel af islam på skoleskemaet. Såvel etniske danskere som mange muslimer har utroligt dårligt kendskab til islam og islams hellige tekster. Alle børn og unge bør vide hvad der står i koranen og bør kende historien om Muhammeds liv. Kun ved information kan vi udbrede en sund skepsis til og kritik af islam. En sådan information og kritik har kristendommen gennemgået, hvilket har skabt det sekulære og demokratiske samfund, som er fundamentet for vores eksistens.

Islamkritik skal have en central plads i samfundet. Vi skal benytte enhver lejlighed til at rejse kritik imod de hellige tekster i islam og fremhæve, at den selvopfundne profet ikke er noget godt forbillede, hvis man ønsker at leve i Danmark. Muslimske dogmer (som f.eks. forbuddet mod at spise svinekød) skal hænges ud for det de er; gammeldags og ugyldige.

Vi skal gennemgå vores regler om trossamfund, således at totalitære kultbevægelser ikke får rodfæste i vores samfund.

Islamiske organisationer der bekender sig til fundamentalistisk islam, herunder Hizb-ut-Tahrir, Det Muslimske Broderskab, Islamisk Trossamfund osv. skal forbydes. Religion skal ikke være forbudt, men det skal være forbudt at udbrede totalitære ideologier, hvis de opfordrer til had og vold, hvilket præcis er indbegrebet af fundamentalistisk islam.

Endelig skal vi gøre op med vores angst for at blive kaldt diskriminerende. Vi skal rent faktisk indføre mere diskrimination, men positiv diskrimination, således at egen kultur, egne værdier og egne borgere favoriseres over fremmed kultur, fremmede værdier og udlændinge.

Et statsborgerskab i Danmark er et særligt privilegie, som vi ikke blot skal forære væk. Der er ingen grund til at give statsborgerskab til nogen overhovedet. Statsborgerskab skal være noget man får, hvis man bliver født i Danmark af danske forældre (dvs. forældre der er danske statsborgere).

Opholdstilladelse er noget man kun skal kunne få, hvis man enten har giftet sig med en dansker (dansk statsborger) eller hvis man arbejder og bidrager til samfundet. Rettigheder er noget, man skal gøre sig fortjent til, ikke noget man bare får, når man flytter til landet.

Kriminelle udlændinge er uvelkomne. Er man ikke statsborger i Danmark og begår kriminalitet (der er alvorligt nok til at man idømmes fængsel), skal man straks efter afsoning sendes ud af landet og aldrig mere vende tilbage. Det skal ikke være domstolene, men folket, der bestemmer om kriminelle skal have lov til at være i landet. Derfor skal udvisningen af kriminelle ske administrativt.

Vi skal opsige de internationale konventioner, der forpligter os til at tage imod flygtninge, asylsøgere og andre udlændinge, der vil bosætte sig i Danmark. Det skal suverænt være danskerne, der bestemmer hvilke gæster vi vil have. Hvis vi ønsker et totalt stop for asylsøgere, skal vi kunne træffe den beslutning uden hensyn til konventioner.

Undersøgelser af fundamentalismens udbredelse viser, at næste generation af muslimer bliver mere fundamentalistiske end deres forældre. Derfor må man se på, om det er muligt at tvangsanbringe børn, der opdrages efter koranens regler, idet det er asocialt og er med til at udvikle asociale mennesker.

Ethvert demokratisk og sekulært samfund er bedst tjent med mindre islam. Derfor skal det være et politisk mål, at begrænse udbredelsen af islam og undertrykke den fundamentalistiske og totalitære lære.

Integration bliver vores undergang. Af-islamisering er vores eneste redning.

Plads til de moderate

Der findes såkaldt ‘moderate’ muslimer, som tager afstand fra store dele af koranen og som anerkender, at Muhammed var en voldspsykopat, som er et meget dårligt forbillede i en moderne og demokratisk verden.

Disse muslimer overholder kulturelle traditioner i islam, men lever ellers sekulært. Troende muslimer vil hævde, at ‘moderate’ muslimer slet ikke er muslimer (hvilket ifølge koranen er helt korrekt), men det er uden betydning hvad de troende synes om dem.

Moderate muslimer eller kulturmuslimer vil have lige så let ved at blive en del af samfundet, som andre udlændinge med en anderledes kultur, herunder kinesere, indere osv.

Det handler nemlig ikke om, at vi skal smide alle muslimer ud af landet. Det handler udelukkende om, at begrænse antallet af fundamentalister, for uden fundamentalister er der ingen islamiske terrorister.

,