Er islam oprindelig en ekstrem kult?

Når man læser om hvordan islam blev opfundet og om religionens imperilistiske spredning allerede under stifteren, kunne man let foranlediges til at tro, at islam er startet som en kult, en religiøs sekt, der gradvist er blevet mere og mere ekstrem.

For at forstå hvad der kendetegner en kult, og om islam i sin oprindelse kan sammenlignes med en sådan, skal man blot læse islams egne hellige tekster, herunder i særdeleshed Koranen og Hadit (fortællinger om Muhammeds liv) m.m.

Her er nogle af de typiske karakteristika ved en kult:

1. Underkastelse

Kultens medlemmer har fuldstændig, næsten blind tillid til deres leder. Lederen betragtes ofte som en profet eller apostle, et særligt menneske med kontakt til gud. Dette gør det psykologisk lettere for tilhængerne, at betro deres spirituelitet til lederen. Jo mere lederen bliver tilbedt, desto mere anerkendelse opnår kultens medlemmer.

Islam betyder ‘underkastelse’; underkastelse for såvel Allah som hans budbringer (Muhammed). I Koranen nævnes underkastelsen for Muhammed ofte i samme sætning som underkastelsen for Allah, hvilket ophæver Muhammed til et guddommeligt niveau. Muhammed modtog angiveligt åbenbaringer fra gud gennem en engel, som talte til ham i hans drømme eller under meditation. Han var dermed i kontakt med gud. Disse åbenbaringer, som kun Muhammed kunne høre, udnævnte ham til guds profet.

2. Eksklusivitet

Gruppen (kulten) betragter sit religiøse system, som den eneste sande og rigtige tro. Kultens medlemmer betragtes som et særligt udvalgt folk, ofte som guds eneste rigtige efterkommere. Medlemmerne ser sig selv som moralsk hævet over mennesker uden for gruppen.

Islams hellige tekster understreger igen og igen, at islam er den eneste rigtige tro, og at følge islam er den eneste rigtige måde at følge gud på. I Koranen omtales muslimer som et folk, der er særligt udvalgt af gud. Denne eksklusivitet er fra starten rodfæstet i islam.

3. Forfølgelseskompleks

Gruppen af følgere vil have en ‘dem imod os’ mentalitet. Kritik af gruppens doktriner, hvad enten den kommer indefra eller udefra, ses som er forsøg på forfølgelse, hvilket igen er med til at validere deres tro.

Koranen foreskriver meget hårde straffe mod de, der kritiserer islams doktriner, samt ligeså hårde konsekvenser for frafaldne. I islam betragtes det at betvivle islam som frafald – med alvorlige konsekvenser til følge. Denne offermentalitet var allerede udbredt på Muhammeds tid.

4. Kontrol

Medlemmernes tanker og handlinger kontrolleres gennem gentagende indoktrinering, ofte ledsaget af trusler om manglende velsignelse eller ligefrem forbandelser fra gud.

Islam foreskriver utvetydigt, at de der følger Muhammed og Koranen, som er guds ord, vil modtage frelse og komme i himlen. Modsat vil alverdens forbandelser vælte ned over dem, der ikke følger profeten.

5. Isolation

Ved at isolere medlemmerne fra omverdenen styrkes lederens mentale kontrol.

Koranen forbyder muslimer at tage ‘vantro’ til venner, men i stedet forsøge at omvende dem (eller dræbe dem, hvis de ikke kan overbevises til at følge islam). Dette er ikke som sådan isolation, men en opfordring til at undgå påvirkning udefra.

6. Særlig indsigt

Instruktioner eller særlig viden vil ofte være forkyndt fra gud til gruppens leder – ofte i en drøm eller åbenbaring. Lederen vil viderebringe disse instruktioner til gruppens medlemmer. Den særlige indsigt kan også forekomme i kraft af en anderledes udlægning af religiøse værker, f.eks. Bibelen.

Islam er i høj grad funderet på de åbenbaringer og instrukser, Muhammed angiveligt fik fra gud. Koranen er en viderebringelse af guds ord til de troende. Mange af historierne i de islamiske skrifter, har Muhammed baseret på omfortolkninger (ofte misforståelser) af historier fra Toraen (jødernes hellige bog) og fra Bibelen, dog tilpasset således at Muhammed passer ind som guds budbringer.

7. Indoktrinering

Den lære, der praktiseres i gruppen, bliver ofte indoktrineret og centreres specielt om den særlige indsigt, som lederen besidder.

8. Frelse

Guds frelse (og en plads i himlen) opnås gennem tilknytning til gruppen og ved underkastelse til gruppens særlige indsigt.

i Koranen fremhæves muslimernes forbindelse til gud som det udvalgte folk, det understreges at guds frelse kun opnås ved at følge Koranen og der er alvorlige konsekvenser ved frafald. Frafaldne ender i helvede.

9. Kognitiv dissonans

Kulten vil undgå kritik og vil ignorere når selv simpel logik strider imod deres lære. Gruppen vil ignorere eller benægte enhver oplysning, der strider imod gruppens overbevisning.

Selv på Muhammeds tid var der skepsis blandt jøder og kristne imod Muhammeds omskrivninger af historier fra henholdsvis Toraen og Bibelen. Selvom både Bibelen og i særdeleshed Toraen havde eksisteret længe før Muhammeds tid, forsvarer islam sin udlægning og kalder jødernes Tora og de kristnes Bibel for falsummer.

10. Udstødelse

De medlemmer, som ikke følger kultens regler, bliver udstødt eller forvist fra gruppen.

Islam har meget strenge regler for de, der bryder med reglerne, lige fra forbandelse og en plads i helvede til udstødelse og endog drab.

11. Kønsroller

Kønnenes roller og placering i hierarkiet er klart defineret. I nogle kulter vil det ene køns overlegenhed (oftest manden) føre til seksuel kontrol og seksuelt misbrug.

Islam efterlader ingen tvivl om, at manden i alle henseender er kvinden overlegen. Koranen slår fast hvilke rettigheder en ægtemand har over sin hustru, herunder hans ret til sex. For Muhammeds eget vedkommende, nød han som profet særlige privilegier mht. kvinder og sex. Faktisk er Koranen usædvanligt meget optaget af Muhammeds sexliv, som både dengang og i dag prædikes til muslimer.

12. Påklædning og fremtræden

Gruppen vil ofte have en fælles måde at klæde sig på. Kvinderne vil f.eks. ofte bære slør eller anden tildækkende klædedragt og der kan evt. være forbud mod at bruge makeup. Der kan også være en særlig klædestandard for mænd eller krav om at mænd skal have skæg eller ikke må have skæg.

Islam er især kendetegnet ved dets krav til kvinders påklædning/tildækning, som ifølge troen sker for at beskytte muslimske kvinder imod mænds begær. Sharia, som er udledt af Koranen og Hadit, foreskriver en række regler for muslimers påklædning og adfærd.

Var islam oprindelig en kult?

Svarer kan kun være JA. Alt hvad der foreligger af religiøse værker, som islam bygger på, peger i samme retning: Muhammed startede islam som en kult med ham selv som den ubestridte leder og guds profet. Den vigtigste lære i islam er de åbenbaringer, som kultens stifter angiveligt modtog fra gud.

På Muhammeds tid, da islam blev opfundet og mens Muhammed levede, var der tale om en rendyrket kult.

Men man kan også tale om islam som en ekstrem kult, især når man ser på Muhammeds liv og ikke mindst de mange åbenbaringer, der opfordrer til hellig krig. Med omfanget af tvangskonverteringer, vold og drab, der fandt sted på Muhammeds tid – dels i forsøget på udbredelse af troen og dels i forbindelse med erobringstogter – kan islam kun betragtes som ekstrem for sin samtid.

Er islam stadig en kult?

Bortset fra at islam ikke længere har en levende profet, har islam fundamentalt set ikke sig ændret siden 600-tallet hvor islam blev opfundet. Den påståede profet dyrkes stadig verden over, og millioner af muslimer opkalder deres drengebørn efter religionens første leder og stifter. Men der er ikke længere en åndelig leder at følge, kun en bog med hans åbenbaringer (Koranen) og beskrivelserne af hans forbilledlige liv (Hadit) til evig efterlevelse.

Selvom islam ikke længere er én fælles kult, har ideologien bevaret mange af de klassiske træk, især i lande og miljøer, hvor islams lære tages bogstaveligt. De ekstreme aspekter ses især hos de mest fundamentalistiske grupperinger, herunder salafister og i særdeleshed i kalifatet Islamisk Stat, hvor Muhammeds lære på blodig vis praktiseres helt bogstavtro mod Koranen.

Hvis Koranen praktiseres fuldt ud og Muhammeds liv betragtes som et forbillede til efterlevelse for evig frelse, er Islamisk Stat ikke helt galt på den. Der er i hvert fald ingen af de vederstyggeligheder, som Islamisk Stat finder på, eller noget ved deres måde at ønske samfundet indrettet på, der ikke kan retfærdiggøres i de åbenbaringer, Muhammed har bidraget med eller den livsførgelse, han havde fra tiden som gadeprædikant helt frem til hans død.

Selvom mange muslimer nok ikke føler, at de er en del af en kult, fortsætter de fleste med at indoktrinere deres børn efter Muhammeds lære, hvorved der fødes nye medlemmer ind i fællesskabet, som vil have umådeligt svært ved at bryde fri senere i livet. I hvert fald sjældent uden store sociale konsekvenser til følge, idet frafald ikke sjældent medfører udstødelse fra familie og tidligere trosfæller.

Antallet af følgere er ikke afgørende for om man kan tale om en kult. Moon bevægelsen siges at have 3 millioner medlemmer, men betragtes stadig som en religiøs kult. Islam har en meget længere historie igennem mange generation og har – både gennem erobringer og tvangskonverteringer – vokset sig enorm. Der er i dag over 1,6 mia. mennesker i verden, der følger Muhammeds lære, svarende til 23% af jordens befolkning.