Fundamentalisme er forudsætningen for radikalisering

Der tales i disse år meget om, at samfundet skal forhindre radikalisering af muslimer, fordi historien viser os, at radikalisering fører til terrorisme. Samfundet bruger enorme ressourcer på at forebygge og ‘behandle’ radikalisering via fængsler, socialpædagoger osv., men antallet af muslimer, som ifølge myndighederne er i fare for radikalisering, er alligevel stigende. Det skyldes med stor sandsynlighed, at antallet af muslimer, som har en fundamentalistisk indstilling til islam, er i stærk fremgang.

Den simple definition på fundamentalisme er; en person, som tager de religiøse tekster, som er grundlaget for ideologien, bogstaveligt, og som ikke betvivler sandheden i de for ham hellige ord. Muslimer, der mener at koranens anvisninger skal følges fuldt ud, er per definition fundamentalister (ligesom det fx er tilfældet for kristne medlemmer af Indre Mission).

Men fundamentalister er ikke nødvendigvis radikale, dvs. fanatikere, selvom grænsen mellem de to begreber er svært definerbar. Man kan altså godt have den opfattelse, at koranen er guddommelig og sand, og derfor skal følges fuldt ud, uden at man nødvendigvis selv vil gå så langt, at følge koranens budskaber om fx udryddelse af vantro samt voldelig jihad. Det, der adskiller fundamentalisterne fra de radikaliserede, er formentlig, at fundamentalisterne støtter de voldelige budskaber i koranen, mens de radikaliserede selv er villige til at udføre de påbud om vold, som koranen prædiker.

En undersøgelse fra 2006 viste, at 62,4% af danske muslimer mente, at koranen bør følges fuldt ud (dvs. de er fundamentalister). En ny undersøgelse af samme emne fra 2015 viser, at andelen af fundamentalister nu er steget til 77,2%. I 2006 oplyste 37,0% at de beder til Allah mindst 5 gange om dagen, som koranen foreskriver. I 2015 var andelen steget til 50,3%. Hvor der i 2006 var 28,6% af muslimerne, som mente at muslimske piger fra teenagealderen skal gå tildækket med tørklæde, var andelen i 2015 steget til 42,7%. Muslimer, som både er fundamentalister (77,2%), som overholder koranens underkastelse for Allah og beder mindst 5 gange om dagen (50,3%), og som vil påtvinge pigebørn seksuel undertrykkelse med et hovedtørklæde (42,7%) kan formentlig karakteriseres som nærmest fanatikere. En tysk undersøgelse fra 2013 viser samme tendens i andre lande, hvor det anslås, at op imod 45% af Europas muslimer er tilsvarende fanatiske fundamentalister.

I både den danske og den tyske undersøgelse fastslås det endvidere, at fundamentalismen og fanatismen er mere udbredt blandt efterkommere til muslimske indvandrere, end blandt de oprindelige indvandrere.

Uden fundamentalistiske muslimer fandtes der ingen radikaliserede fanatikere. For at kunne gøre en effektiv indsats imod at fundamentalistiske muslimer bliver til radikaliserede fanatikere, skal der sættes ind mod fundamentalismen og dens udbredelse på flere områder.

Begrænsning af indvandringen

For at antallet af fundamentalistiske muslimer ikke skal stige eksplosivt, er vi nødt til at begrænse – eller endnu bedre helt stoppe – den muslimske indvandring til Danmark. Det kan fx gøres ved at stoppe for tildeling af asyl til indvandrere med muslimsk baggrund, og kun undtagelsesvis give politisk asyl til kristne flygtninge. Eftersom mange asylsøgere lyver sig kristne for at opnå asyl, kan det vises sig svært at håndhæve, hvorfor et totalt asylstop kan blive nødvendigt.

Et stop for familiesammenføring, hvor ansøgeren er muslim, kan også blive nødvendigt. Det anslås, at der for hver asylsøger i Europa, i gennemsnit kommer yderligere 2,6 asylsøgere hertil gennem familiesammenføring. Derfor er stop for familiesammenføring vigtig i relation til antallet af muslimer.

Argumentationen for et totalt stop for tilflytning af flere muslimer udefra, er alene funderet på den sammenhæng, at en forholdsmæssig stor andel skønnes at være fundamentalister. Når det totale antal er mindre, bliver antallet af fundamentalister helt logisk også mindre.

Oplysningskampagner om islam og forklaring af koranens bud

Den vigtigst indsats imod udbredelsen af fundamentalisme blandt de muslimer, der allerede bor i samfundet, samt ikke mindst deres fremtidige efterkommere, er en omfattende oplysningskampagne om islam; islamiske dogmer kontra det vestlige, sekulære samfund; løgn og fordrejninger i koranen. Med andre ord skal den islamiske ideologi underkastes offentlig kritik på en måde, så intelligente unge mennesker kan gennemskue hvor forkerte budskaberne i koranen er i forhold til et liv i det danske samfund.

Nogle af de vigtigste budskaber, at oplyse om, er:

Islams kvindesyn hvor kvinden ikke betragtes som ligeværdig over for mænd, og hvor kvinden betragtes som mandens (først faderens siden ægtefællens) ejendom. De enkelte passager i koranen og haditterne (beskrivelsen af profeten Muhammeds liv og gerninger), hvor undertrykkelsen af kvinder beskrives, skal fremhæves og det skal forklares, at sådanne holdninger er uacceptable. Hvis en sådan oplysningskampagne skal have nogen vægt, bør religiøse tørklæder samtidig forbydes for mindreårige.

Islams holdning til ‘vantro’, som fx jøder, kristne og i særdeleshed ateister, skal frem i lyset. De mange konkrete trusler og hadfulde holdninger til ikke-muslimer skal beskrives og afvises som uacceptable. Forudsætningen for terrorisme er islams had til og forfølgelse af ikke-muslimer, frafaldne og generelt alle, som er kritiske over for islam.

Islams idoldyrkelse af Muhammed som det evigt gode forbillede skal gennemhulles ved at oplyse om faktuelle beretninger om Muhammeds gerning og holdninger, som de udtrykkes i såvel koranen og haditterne, som i historiske beretninger om islams grundlægger. Den elskede ‘profet’ skal fremstilles som den psykopatiske tyran, han i virkeligheden var, så det kan understreges, at Muhammed ikke er noget godt forbillede, hvis man ønsker en fremtid i Danmark.

Udover de mere fundamentale problemer i islam, som skitseret ovenfor, vil det give god mening, at oplyse om de dogmer, som omhandler islamiske spisetraditioner, fordi det ofte giver anledning til konflikter med ikke-muslimer. Gennem oplysningskampagner skal der tages afstand fra den rituelle halalslagtning med fokus på dyremishandling og -etik. Der skal oplyses om, at det at betragte svinekød som urent, er noget pjat, som ikke vil blive respekteret i Danmark. Samtidig skal alle offentlige institutioners brug af halalkød straks stoppes og der skal ikke længere tages hensyn til religion, når menuen sammensættes i daginstitutioner og på sygehuse. Svinekødet skal tilbage på menuen.

Endelig skal der oplyses om de mange fysiske ulemper og helbredsmæssige problemer ved gennem flere dage at faste og ikke at indtage væske. Det kan evt. ledsages ved at forbyde, at forældre pålægger mindreårige, at deltage i den rituelle ramadan-faste.

Udvidet religionsundervisning og nedlæggelse af koranskoler

I de sene år af folkeskolen skal man indføre undervisning specifik om koranen og haditterne, dvs, de væsentligste grundsten i islam. Her skal alle elever, både muslimer og ikke-muslimer, have objektiv og kritisk undervisning i centrale emner i islam. Formålet skal være, at uddanne næste generation i at være mere forbeholden og kritisk over for islam som en totalitær underkastelsesideologi. Koranen skal vendes og drejes, så eleverne forstår, at bogens budskaber ikke alene er usande, men også direkte farlige.

Danmark har en mangeårig tradition for friskoler, som alternativ til folkeskolen. Men desværre er en lang række muslimske friskoler reelle koranskoler, hvor der foregår ukontrolleret indoktrinering af muslimske børn. Dette er en afgørende forudsætningen for at indkode en fundamentalistisk indstilling i børnene, mens de er allermest påvirkelige, med stor risiko for radikalisering til følge. De muslimske friskoler skal med andre ord lukkes.

Skærpet tilsyn med moskeer og stop for fremmedfinansiering

Vi ved desværre, at mange moskeer i Danmark er finansieret af totalitære, islamistiske regimer som fx Saudi-Arabien, Qatar og Iran, hvor det helt naturligt forventes af sponsorerne, at der vil blive prædiket fundamentalistisk islam. Disse moskeer skal nedlægges og der skal ikke fremover gives tilladelse til opførelse af moskeer, finansieret af fremmede islamistiske magter.

Derudover må der indføres et skærpet tilsyn med de resterende moskeers virke. Så snart der er mistanke om, at der prædikes fundamentalistisk islam (hvilket nok må antages at være tilfældet i samtlige moskeer), skal de ansvarlige imamer udvises. Hvis en moske er i stand til at virke som religiøst samlingssted – uden at prædike islamisk fundamentalisme – skal de naturligvis have lov til at eksistere. De fundamentalistiske imamer er de – uden sammenligning – mest centrale personer i radikaliseringsprocessen. Derfor er det også vigtigt, at fængslede muslimer ikke får den samme adgang til religiøs vejledning, som tilfældet er i dag. Fængselsimamerne gør mere skade end gavn og bør derfor afskaffes.

Det nyeste værktøj i radikaliseringen er de sociale medier. Derfor skal der føres et tæt tilsyn med hvad der udbredes af fanatiske, islamiske budskaber på fx Facebook-sider og -grupper, fra Twitter-konti osv., således at myndighederne hurtigt kan få nedlagt de kanaler, der søger at udbrede fanatiske budskaber med henblik på at radikalisere muslimer eller glorificering af jihad.

Hold døren åben!

Ikke sådan at forstå, at døren ind til Danmark skal stå åben, men at døren UD skal holdes på klem. Alle udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark (uanset om de er muslimer eller ej), skal automatisk udvises og have indrejseforbud. Det er kun ret og rimeligt, at gæster i vores land kan finde ud af at følge reglerne og undgå at begå kriminalitet. Kan de ikke det, er det ‘farvel og tak’ med en enkeltbillet til oprindelseslandet. Dette skal gælde for alle uden et danske statsborgerskab – uanset hvor længde de måtte have opholdt sig i landet. De eneste, der ikke risikerer at blive smidt ud, skal være danske statsborgere. Derfor skal en sådan regel ledsages af skærpede krav til kommende statsborgere.

Har man fundamentalistiske islamiske holdninger, skal det ganske enkelt ikke være muligt at få statsborgerskab i Danmark.

Endelig skal der indføres skærpede regler, der gør det lettere at udvise radikaliserede personer allerede inden de begår terror eller anden kriminalitet. Især skal det være lettere, at udvise imamer, som forsøger at udbrede hadfulde budskaber, samt at forbyde organisationer, som fx hizb-ut-tahrir og lignende organisationer, som helt åbenlyst støtter terrorisme og fundamentalistisk islam.

Racisme- og blasfemiparagrafferne

En hindring for effektiv islamkritik er de nuværende paragraffer i straffeloven, hvor eksempelvis religionskritik kriminaliseres, hvis nogen blot føler kritikken krænkende. Derfor skal de strafferetslige regler om blasfemi helt afskaffes.

Vi har regler om racisme i Danmark, der sidestiller religion/ideologi med menneskeracer, hvilket er et forfejlet levn fra en tid, hvor der var behov for at beskytte jøder mod (ny-)nazistisk had, og som siden er blevet udnyttet mere globalt af islamiske interesseorganisationer til at værne islam mod kritik. Racismeparagrafferne skal derfor ændres, så ideologier må kritiseres sønder og sammen, latterliggøres og udstilles – uden at det betragtes som racistisk. Beskyttelsen af muslimer efter racismeparagraffen svarer til at beskytte bestemte politiske holdninger imod kritik. Dette har vi fx set i Sverige, som i 2014 gjorde det strafbart, offentligt at udtrykke uenighed med den udlændingepolitik, som regeringen fører, idet en anderledes holdning end den ‘officielle politik’ i Sverige per definition betragtes som racistisk.

Er dette ikke bare en hetz mod muslimer?

Mange muslimer vil nok føle de tiltag, der her beskrives, som en hetz mod muslimer og som et reel forbud mod at praktisere deres religion. Ingen bør hetzes eller forfølges på grund af deres tro. Det er derfor vigtigt, at disse tiltag indføres på en måde, så det står klart, at moderate muslimer accepteres fuldt ud i Danmark, og at det kun er radikalisering, som ønskes til livs.

Men en kritisk fokus på islam som idelogi vil alt andet lige kunne opfattes som et angreb. Og det er det også. Vi må og skal som sekulært samfund udstille de løgne og fordomme, som den islamiske ideologi er funderet på, hvis vi på sigt vil radikaliseringen til livs. På den anden side, vil det hovedsageligt være netop de muslimer, som er fundamentalister, der vil føle sig krænket og uønskede. Men det er netop hele hensigten: Fanatiske muslimer skal netop føle og opleve, at deres indstillinger og ideologi ikke er velkommen i Danmark.

Den tyske undersøgelse fra 2013 anslår, at op imod 25% af de europæiske muslimer reelt er “kulturmuslimer”, dvs. personer, som ikke er særligt religiøse, men dog følger nogle kulturelt betingede traditioner. På sigt vil disse muslimer have større chance for assimilering, hvis de religiøse elementer, der ligger til grund for deres kultur, præsenteres i deres rette sammenhæng. De bliver dermed bekræftet i, at det er acceptabelt at beholde nogle kulturelle traditioner uden at tro på, at koranen repræsenterer den eneste sandhed. Selvom drastiske tiltag imod islam (som totalitær ideologi) umiddelbart kan synes at ramme alle muslimer, vil det på sigt være en befrielse for de moderate muslimer, at samfundet tager afstand fra fundamentalismen.

Når vi som samfund samtidig reducerer risikoen for terror, slår ned på intolerancen over for ‘vantro’, undertrykkelsen af kvinder, stiltiende accept af pædofili og den religiøse opdragelse af børn, gør vi ikke kun samfundet som helhed en stor tjeneste; vi gør i særdeleshed de moderate muslimer en kæmpe tjeneste, idet de på sigt vil opleve større accept og inkludering blandt ikke-muslimske medborgere.

For at komme radikaliseringen til livs, skal vi fjerne fundamentalismen!