Stop islamiseringen!

Af hensyn til nationens sikkerhed, samfundets sammenhængskraft og velfærdsstatens overlevelse må og skal islamiseringen af Danmark bremses og udviklingen vendes til mindre islam.

Fundamentalistisk eller bogstavtro islam er årsag til terrorisme, kriminalitet, udnyttelse og misbrug af samfundsressourcer, parallelsamfund og ghetto-dannelse, vold og kvindeundertrykkelse – kort sagt: alt hvad ethvert demokratisk samfund er imod.

Nedenfor listes en række politiske tiltag, som kan sætte en stopper for islamiseringen af vores fædreland:

Indvandringsstop

Den vigtigste forudsætning er, at der indføres et totalt stop for indvandring, herunder asyl og familiesammenføring, fra ikke-vestlige (fortrinsvis muslimske) lande. Der skal indføres skærpede visum-regler for lande, der er overvejende muslimske, inkl. Tyrkiet.

Stop for opholdstilladelser og indfødsret

Der skal ikke tildeles flere opholdstilladelser til ansøgere fra ikke-vestlige (muslimske) lande og alle eksisterende opholdstilladelser skal gøres tidsbegrænsede. Endvidere skal der sættes midlertidigt stop for at kunne søge om indfødsret, dvs. statsborgerskab.

Ny udlændingelov

Udover indskrænkningen i adgangen til at få opholdstilladelse og stop for permanente opholdstilladelser, skal reglerne for at oppebære en opholdstilladelse skærpes. Det skal f.eks. som det vigtigste være umuligt at oppebære opholdstilladelse i Danmark, hvis man dømmes for overtrædelse af Straffeloven og får en frihedsstraf – uanset om den er betinget. Det skal gælde ALLE uden et dansk statsborgerskab.

Reglerne for familiesammenføring skal skærpes. Danske statsborgere skal naturligvis kunne gifte sig med en udlænding og få sin ægtefælle hertil. Men er man ikke dansk statsborger, må man flytte til ægtefællens hjemland og bo.

Ophævelse af trossamfund

Islam opfylder ikke betingelserne i Grundloven for at være et anerkendt trossamfund med de tilskud og økonomiske fordele, som en anerkendelse indebærer. Islam er en politisk ideologi – ikke kun en religion – og skal derfor ikke støttes af staten, hverken økonomisk eller moralsk.

Som en konsekvens af at islam er en politisk bevægelse, skal alle “religiøse hensyn”, som den i dag udvises over for islam, bl.a. i skoler, daginstitutioner, offentlige institutioner m.v., fjernes.

Udvisning af imamer og terrorister

Alle, der prædiker hadfuldt fra Koranen, åbenlyst støtter islamisk terrorisme, islamiske terrororganisationer eller forfølgelse af islamkritikere, skal udvises og aldrig lukkes ind igen. Det samme gælder samtlige de 20-30 såkaldte “Syrien-krigere”.

Forbud mod udbredelse af had mod danske værdier

Det skal gøres strafbart at prædike og udbrede samt rekruttere til ideologier, som modvirker centrale danske værdier som demokrati, ligestilling og ytringsfrihed. I praksis bliver det derved forbudt – ikke at praktisere – men at udbrede islam samt af forsøge at konvertere andre til kulten islam.

Dette indebærer også et totalt forbud mod at drive og frekventere koranskoler samt at islamiske foreninger ikke kan være lovlige.

De moskeer, som huser hadprædikanter eller udøver andre samfundsskadelige aktiviteter, skal bogstaveligt rives ned. Alle andre moskeer skal underkastes omfattende tilsyn og må ikke anvendes til at forkynde Koranen og andre hadefulde tekster.

Hvad med de moderate muslimer?

Selvom begrebet “moderate muslimer” er en selvmodsigelse vil ovennævnte tiltag være en fordel for de mennesker, som gerne vil leve i Danmark efter muslimske traditioner og med en muslimsk inspireret kultur, men samtidig vil være en del af det danske samfund. For tidligst når de rettroende muslimer (ofte omtalt som ‘islamister’) har forladt landet, er forudsætningen for integration til stede.

 

, ,