Tre forudsætninger for integration

Et af vor tids største debatemner er integration af ikke-vestlige indvandrere, nærmere bestemt muslimske indvandrere. Integration er vigtig for at undgå parallelsamfund og for at fremme beskæftigelsen blandt de nye borgere. Mange forsøg har været prøvet, men uden større og længerevarende effekt. Vi ser desværre, at kulturen er den største hindring for integration, med mindre indvandrerne er indstillet på assimilering.

Nedenfor er listet tre basale forudsætninger for en vellykket integration. Så er det blot et spørgsmål om indvandrerne er villige til at foretage de nødvendige “ofre”, for at blive en del af samfundet, og om der er politisk vilje til at føre en politik, som tilvejebringer incitamenter nok (pisk eller gulerod).

  1. Lær dansk og tal dansk
  2. Sæt dig ind i og følg de sociale spilleregler
  3. Nedton din religion og gamle kultur

Ad. 1. Lær dansk og tal dansk
Den vigtigste forudsætning for at begå sig socialt og erhvervsmæssigt er, at man kan dansk. Er indvandrernes uddannelse høj nok, kan engelskkundskaber i nogle tilfælde være tilstrækkeligt i starten, men på længere sigt, skal også de højtuddannede lære dansk. Uden gode danskkundskaber er det også vanskeligt at gennemføre en uddannelse.

En anden vigtig faktor er at indvandrere gør dansk til deres første sprog. De er nødt til at tale dansk i hjemmet og opdrage deres børn til at tale dansk. Der kan være mange fordele ved at være flersproget, men et hovedsprog, som man er vokset op med, så man er fortrolig med facetterne i sproget, er vigtigere for at opnå social sidestilling med indfødte danskere.

Modersmålsundervisning er en hæmsko i forhold til at gøre dansk til sit hovedsprog, hvorfor offentlig støtte til den slags straks må ophøre.

Ad. 2. Sæt dig ind i følg de sociale spilleregler
Dette er meget vel det sværeste, at lære for muslimske indvandrere og i særdeleshed for indvandrere fra afrikanske ulande. Men at lære hvordan man begår sig i sociale sammenhænge samt i interaktionen med danskere, er altafgørende for en effektiv social integration. Vestlige indvandrere er oftest rimeligt godt bekendt med omgangsformer, idet de kulturelt ligger meget op ad de danske normer i forvejen. Men for mange ikke-vestlige indvandrere falder vores sociale omgangsform ikke altid naturligt.

Ikke-vestlige indvandrere kunne inviteres på en slags udvidet og nutids-ajourført “Emma Gad” undervisning, hvor indvandrerne lærer alt om dansk omgangsform, lige fra hvordan vi hilser på og tiltaler hinanden til påklædning i givne situationer og simpel forståelse af rigtigt og forkert. I denne form kunne med fordel indarbejdes undervisning i demokratiske principper, ligestilling mellem kønnene og seksuel frihed samt børneopdragelse.

Punkt 2 hænger tæt sammen med punkt 3:

Ad. 3. Nedton din religion og gamle kultur
Den tredje og måske vigtigste forudsætning for integration er et fælles værdisæt. Her har muslimske indvandrere de største udfordringer i forhold til indvandrere med ikke-troende eller kristen baggrund. Islamiske værdier er så forskellige fra de danske, at muslimske indvandrere må arbejde med at tilpasse deres værdigrundlag, hvis de nogensinde skal opleve succesfuld integration og dermed blive betragtet som danskere. Danmark er ikke et multikulturelt samfund og har aldrig været det. Så derfor må muslimske indvandrere nødvendigvis nedtone deres tilhørsforhold til islam i deres daglige interaktion med samfundet.

Det “letteste” vil selvfølgelig være at droppe islam helt. Vi har gode eksempler på, at tidligere muslimer ikke alene er blevet integreret, men at de også har fået succes erhvervsmæssigt og socialt. Men ønsker man ikke at opgive islam helt, kan man nøjes med at fravælge de værdier i islam, som ikke harmonerer med de danske. Det kan man evt. lære om på de førnævnte kurser.

Vi risikerer at gøre dem en bjørnetjeneste, hvis vi tager hensyn til islam

Den udbredte ‘tilpasning’ til islamiske dogmer, som vi har set mere og mere til de senere år i Danmark, er ikke just befordrende for at tilskynde muslimske indvandrere til assimilering. Hvorfor lave om på sig selv, hvis samfundet er villig til at bøje sig mod mig? Vi skader ligefrem integrationen, når vi tager hensyn til islam. Det må og skal være et helt privat anliggende for den enkelte muslim hvordan han/hun efterlever sin religion. I samfundet er vi sekulære og det må muslimer ganske enkelt acceptere. Samfundet skal ikke facilitere dannelsen af parallelsamfund, men derimod tilskynde muslimerne til at indrette sig efter samfundets almindelige normer.

De, der opnår mest ved succesfuld integration, er ikke kun den enkelte indvandrer, men også samfundet som helhed. Vi ved alle hvilke økonomiske fordele, der knytter sig til succesfuld integration. Men der er også et andet vigtigt mål: Færre kulturelle spændinger. Det vil på sigt betyde mere gensidig tolerance, hvilket i sig selv bidrager positivt til integrationen.

Når vi indretter vores integrationsindsats skal vi lægger som forudsætning, at det er indvandrernes eget ansvar at blive integreret. Og vi må stå fast på, at det er DEM (ikke samfundet), der må ofre noget for at få succes. Til gengæld hjælper samfundet med undervisning, vejledning og en økonomisk gulerod til dem, der samarbejder og opnår succes.

De indvandrere, der modsætter sig og ikke vil ofre noget for at blive en del af samfundet, må ganske enkelt sendes retur til deres hjemland.

 

,